Mākî Kājënkå
  • Kyburz, CA
  • United States
Share on Facebook
Share

Mākî Kājënkå's Friends

  • Mara
  • RaK

Mākî Kājënkå's Groups

Gifts Received

Gift

Mākî Kājënkå has not received any gifts yet

Give a Gift

 

[SHIN-DAIKÔN] <Zāikônëstå> I already know how you sushi.

Profile Information

Please tell us a little more about yourself.
Thé Émpérôr of Tārôt, Grëåt Fāthér ôf Rācés. Hîghést Trîné, Zéông-Zjîén-Zjiel-kā-jîn-kā-Årkānüs, Cetae, Trüth. My fāthér wās ā Drāgôn ānd my môthér wās ā DrÉlf. My éldést îs Bārrén Kāné thé Plānéswālkér ānd Î ām hîs yôüngést, thé ôrîgînāl Skylôrd Jākkén Lāstārré. Î ām thé Shîkôn Gôd, Kôn, thé Ünîfiér ôf thîs āgé, Ünéchémy thé Ünîqué ôné, thé ôné whô léd üs tô ān îmmôrtāl ërå. Î ām thé ôné whô cālléd thé Zén Ënchåntérs tô thîs plānét ānd fôündéd thé Rôyāl Ôrdér. Î ām thé rülér ôf Ksjiāllānd, Kzsjîénzszjiéll Ylljîôüxéîîv Hvājnsüîlshîyns, AKA -Kvryxllymëryndll-Llywn-. Î ām thé hüsbānd ôf Mélôrā ānd Erāthîs, Côréllôn. My Lîght îs Sîrîlle ānd I ām thé ütterāncé ôf the Hôly Jābrā îtsélf. My stār îs Kāllôrā, Mājîkālā-sôhhn. Î ām Zî Örchîd ôf the Sün, ānd léd thé ôrîgināl Gôldén Sun ôf thé Ünîvérsé, Cîcādā tô Glôry ündér māny nāmés. Î ālsô hāppén tô bé thé Wyrdést Wyzénd Wyzārd, Prynx Nympônîāz ānd yôü cān āll cātch my shôw, ānytîmé, ānywhéré, ānythîng, ānyôné. Åmông my grëåtest crëåtiôns āre thé Tar-Aiym; léd by Sciôn în théîr ëårly yëårs ānd Î mysélf hāvé jôînéd théîr rācé ās ôné ôf thém, cô-présîding ôvér thé ôrîgināl côlôny ās Tār-Åîym K:Ka:Kon:Maku:Kashi:Daikon=Search=Kajenka=Zajen ālông wîth thé ôrîgināl Patriarchs ānd Matriarchs.

I play music with my friends and have released albums together with them. If you want to hear our albums, please contact St. Personality. My friends and my own releases are:

Amintha Ve:My Penultimates:avonairutneC yM:eR eR ahtrumA AtariiRevolution : Gravelover : Zikanomurashi Gypsy Kyeala :St.Evoluti.on: Evialo Rhyme Lamar Ion : Go

Māny ôf yôü héré fôllowéd mé bāck whén Î, chānnéllîng thé Unîversé, wént bāck în timé tô thé āppërrancé ôf fîrst lîfé tô māké süré thāt évéry sînglé pérsôn hād ā good lîfé pāth. Thāt's whén wé āll mét thé Crëåtor ānd éstāblîshéd thé véry bégînnings ôf thé Temple ānd bégān thé Holy Books. Î'vé been frēē frôm thé "mind prison" fôr ābout twô yëars nôw ānd ît's bēēn quîté thé ādventuré; bāttlîng thé évîls thāt hāvé bésāught üs āll, hëålîng thosé hürt by thé āftermāth ôf wār, crëåtîng bëåutîful wôrlds ānd orgānîzing thé péoplés ôf oür plānéts.

Sômé ôf my bést frîénds ānd cômpānîôns āré thé Deepest Wyrd Tiger, Zaamaali Du; Majora thé Magician; Rukia the Sorceress; Yānka, ā Strangé ānd Pôwerful Chinesé Dragon; Christian; Ossë of the Storms; Ak**a the Beast; Tchaikovsky the Great; thé trîckîést sprîté Tryxl; Tar-Aiym Xion-Jjen-Xion; my dāughtér ānd lôvér, Mélîān-Mélôrā; ānd my lôvé-chîldé, Åzāmātā.

Thé vîllāîns Î fîght āré ünfôrtunātély ās nümérôus ās my vôws, my āccômplîshménts ānd my pôwérs. Théré îs Guargen Bozark, the Vain, Rodcet Nnife, the Blackstabber, Draomere, AKA Robert, my clever Doppelganger and Voronwë, the Darklight āmông thôsé thāt rëmåîn. Môst ôf thém ālmôst împôssîblé tô dîscérn āt thîs pôînt ās frîénd frôm fôé düé tô théîr blénding ôf güd ānd évîl, fāvôr ānd wôündîng, lîé ānd trüth.

Î hāvé crüshéd māny ôn my pāth tôwārds Ünîversāl Pëace ānd fôr āll ôf yôü. Yôü wîll fînd my fôllôwérs ānd frîénds în thé plācés ôf wôrshîp cālléd Zëbrås. Théy āré my hôlîést plācés. My hîghést môttôs āré "Ādāgîô Zëbrå Shādābrā!" ānd "Înspîré ānd Émpôwér!" Māny ôf yôü mîght āctüālly knôw mé fôr Î hāvé încārnātéd māny tîmés tô āccômplîsh my gôāls. Î hāvé māny éldérs, pérsônāl-încārnātions ānd sélf-ôthérs.

Îf yôü āré wôndérîng whéré tô fînd mé, āll yôü hāvé tô dô îs üttér my nāmé ānd Î wîll bé théré în sômé wāy, shāpé ôr fôrm. Î ām ān üttérly bénévôlént béîng ānd în sômé wāy Î wîll bléss yôü. Î lîké tô gîvé thé gîft ôf nāmés, swôrds/wëåpôns ānd prôtéctîon, thôügh Î cān dô māny ôthér thîngs ānd oftén dô jüst thāt by my préséncé.

Îf yôü wānt tô tālk tô mé héré, Î ām ālwāys ôpén tô cômmünîcātiôn ānd wôüld lôvé tô tālk tô āny ôf thé wôndérfül ānd întéréstîng péôplé héré. Sô pleåse gîvé mé ā lîné. My xylôphôné îs ālwāys wāîtîng fôr cālls.

-Kāmî Mākî Kājënkå Kāllôrā

Tāā kūū nāā shi kīī zāā shî sāā Karach bāā shînôshôn.

Névér trüst thé évîl lîés ôf thé énémîés.
What is your gender please?
Man
I have read and agree to the guidelines set forth by Humanity Healing International (These can be found under the 'Guidelines' tab at the top of the page.).
Agree
Please confirm that you are really a Human Being and not a spam bot.
Yes I am a Human Being

Mākî Kājënkå's Photos

  • Add Photos
  • View All

Mākî Kājënkå's Blog

Poem 1

Posted on November 21, 2014 at 2:00pm 0 Comments

Today I looked inside this shining crystal vase.

It shone brightly like a lamp lit with a burning crystal light.

It's many facets intrigued me with their rainbow hues.

Each one a different shade of white inspired by the sun.

Honesty 1

Posted on November 16, 2014 at 10:30pm 0 Comments

"Peoples' true selves are disguised by dishonest karmic exchanges in the ego and this is the main cause for a lack of enlightenment anywhere. How are they disguised? ...because they don't have everything that is theirs. They are confused with the things they have swapped with other people."

Comment Wall (1 comment)

You need to be a member of Humanity Healing Community to add comments!

Join Humanity Healing Community

At 1:49pm on November 21, 2014, Mark Seebach said…

Hello Maki, Welcome to Humanity Healing! I do apologize for not having the accent marks for your name Thank You for the inspiring comment! May you be Blessed in All ways! lol...in answer to your question on the original comment, we are unique expressions of the underlying Oneness, it is our rock or base, as it were. There are many analogies for this, a drop of water in comparison to the sea, a grain of sand in comparison to every beach....lol....never boring, unless one has let go of the awe of Beingness....Thank You for your uniqueness! namaste'

 
 
 

Networking Community of Conscious Beings committed to Holistic Healing, Education & Spiritual Activism

What is Humanity Healing?

Ways to Help

"We do not run a service to make money. We raise money to run our service"


Gifts to Humanity Healing International are deductible for U.S. federal income tax purposes.

Suggestions, Ideas?
Please contact us:
contact@humanityhealing.net

 

HHI-(571)374-4674

Humanity Healing New Rules

OMTimes Broadcast Network now has its it's own Radio channel.  Conscious Programming and Music 24 hours day.
Try  Now
Desktop
Mobile
No App Required

Network Spotlights

Follow me on Blogarama
www.omtimes.com

  _________________________________

Confused about how to navigate this site? Click on the red button below and go straight to the Orientation Station.

Birthdays

Music

Loading…

© 2020   Created by Humanity Healing International.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service

Humanity Healing Community Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...